Výpis kurzov na mieru EduCity

Manažérske kurzy

Cieľ kurzu: Získanie schopnosti zavádzať do praxe metodiku plánovania zlepšovania kvality a efektívnosti procesov, stanovení plánov zlepšovania kvality…
Cieľ kurzu: Poskytnúť účastníkom efektívne postupy vytvárania procesného modelu, hodnotenia efektívnosti a zlepšovania. Rozpracovať model hlavných…
Cieľ kurzu: Objasniť hlavné zásady TPM, na praktických príkladoch ukázať, ako ich aplikovať v praxi, naplánovať ďalšie postupy uplatnenia TPM v…
Cieľ kurzu: Budovať u vedúcich cit a zručnosti pre dôsledné riadenie spolupracovníkov Naučiť účastníkov ako na jednej strane udržať systém a disciplínu…
Cieľ kurzu: Poskytnúť vrcholovému a strednému manažmentu porozumenie a schopnosti využívať v praxi EFQM Excellence model a metódy a nástroje…
Cieľ kurzu: Prostredníctvom osvojenia si znalostí a schopnosti využívať v praxi metodológiu „Balanced scorcard“ zefektívniť vo firme procesy plánovania…
Cieľ kurzu: Identifikovať rezervy vo využívaní času a zvládnuť techniky plánovania času, ktoré účastíkom pomôžu dosiahnuť vyšší výkon, naučiť sa…
Cieľ kurzu: Poznať základné princípy, podať praktický návod na využitie v súlade s ISO 9000, QS9000 a VDA so zameraním na riešenie problémov aplikácie…
Cieľ kurzu: FMEA v systémoch zabezpečenia kvality, ciele a definícia FMEA procesu a návrhu,systémová FMEA, postup pri aplikácii, určenie miery rizika…
Cieľ kurzu: Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov PM v pozícii projektového manažéra riadiaceho projektový tím…
Cieľ kurzu: Využitie SPC, aplikácia SPC v neštandardných situáciách. Kurz je určený vedúcim pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby a služieb…
Cieľ kurzu: V náväznosti na PM I. pochopiť riadenie projektu vo vzájomných väzbách medzi rozhodujúcimi prvkami, ako je riadenie cieľov a úloh v jeho…
Cieľ kurzu: V súlade s požiadavkami QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 osvojenie si metodiky a precvičenia nástrojov plánovania kvality a schvaľovaniu dielov…
Cieľ kurzu: Naučiť sa zavádzať štatistické metódy v organizácii. Kurz je určený vedúcim pracovníkom, zodpovedným za kvalitu výroby a služieb…
Cieľ kurzu: Tréning „Green Beltov“ – vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Six Sigma/Lean. Rozsah a forma 10 dní tréningu…
Cieľ kurzu: Poznanie a precvičenie metód zlepšovania efektívnosti a kvality, implementácia metód neustáleho zlepšovania procesov a projektov Six Sigma…
Cieľ kurzu: Analyzovať kritické situácie v komunikácii pri projektovom riadení a zvládnuť vhodné nástroje komunikačnej techniky na ich efektívne…
Cieľ kurzu: Zdokonalenie sa v moderovaní procesných a projektových tímov prináša schopnosť zamerať sa na najdôležitejšie úlohy tímu a efektívne využiť…
Cieľ kurzu: Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať. Naučiť manažérov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním. Identifikovať…
Cieľ kurzu: •Vyššia flexibilita pre firmu, jej zákazníkov a zamestnancov v rôznych lokalitách. •Ušetrenie nákladov a času využitím fondu pracovnej doby…
Cieľ kurzu: Objasniť hlavné zásady TPM, na praktických príkladoch ukázať, ako ich aplikovať v praxi, naplánovať ďalšie postupy uplatnenia TPM v…
Cieľ kurzu: V súlade s QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 osvojiť si metodiku pokročilého plánovania kvality a schvaľovania dielov pre výrobu. Kurz je určený…
Cieľ kurzu: Praktické zvládnutie nástrojov projektového manažmentu, v súlade s ISO 10006, QS9000 a VDA vytvoriť predpoklady pre štandardizáciu prístupu…
Cieľ kurzu: Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie a naplánovanie…
Cieľ kurzu: Porozumenie a schopnosť zavádzať do praxe metódu 5s. Praktické uplatnenie princípov a nástrojov 5s v organizácii, precvičenie aplikácie 5s…
Cieľ kurzu: Osvojiť si metódy a pochopiť prínos aplikovania princípov a metód ITIL / IT Service Managementu formou počítačovej business hry „Polestar…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Marketingové kurzy

Cieľ kurzu: Naučiť účastníkov profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických rozhovoroch.…
Cieľ kurzu: Naučiť účastníkov profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických rozhovoroch.…
Cieľ kurzu: Zostavovať zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich námietok, spracovať argumentáciu na vybrané námietky, intenzívnym tréningom zdokonaliť…
Cieľ kurzu: Uvedomiť si hodnotu kľúčového zákazníka, zdokonaliť sa vo vecnej a osobnostnej analýze kľúčového zákazníka, zdokonaliť sa v stanovovaní…
Cieľ kurzu: Poukázať na oblasti, ktoré pomáhajú jednotlivcom vytvárať väčšiu presvedčivosť v osobnej komunikácii, pochopiť cyklus sebauvedomovania ako…
Cieľ kurzu: Uvedomiť si dôležitosť tréningu a koučingu obchodných zástupcov, naučiť sa techniky tréningu a poskytovanie spätnej väzby formou…
Cieľ kurzu: Zdokonaliť sa vo vyjednávaní o podmienkach dodávky a o jej cene tak, aby výsledok vytváral predpoklady pre dlhodobú spoluprácu, oboznámiť…
Cieľ kurzu: Zamerať pozornosť obchodných zástupcov na potreby zákazníka, naučiť ich prezentovať produkt ako prostriedok na naplnenie potrieb a…
Cieľ kurzu: Dosiahnuť u obchod. zástupcov porozumenie pre zber informácií z terénu a ich poskytnutie marketing. odd. Zvýšiť u pracovníkov marketing…
Cieľ kurzu: Predstaviť komunikačný štýl k vytvoreniu otvorenejších vzťahov s ostatnými, zdokonaliť a rozvinúť schopnosti k synergii – spolupráci…
Cieľ kurzu: Zdokonaliť a naučiť účastníkov profesionálne komunikovať so zákazníkmi. Naučiť účastníkov používať v rozhovoroch so zákazníkmi základnú…
Cieľ kurzu: Zdokonaliť sa v presnom, vecnom a zákazníkom pozitívne prijímanom spôsobe verbálnej a neverbálnej komunikácie. Rozvinúť schopnosť aktívne…
Cieľ kurzu: Oboznámiť s pojmou empatia s možnosťou využitia v medziľudských vzťahoch, spracovať stupne empatie a použiť v praktických cvičeniach…
Cieľ kurzu: Zvýšiť efektívnosť zdokonalením techniky predaja – vyhľadávanie zákazníkov, prvého kontaktu, prezentovanie produktov spoločnosti…
Cieľ kurzu: Zdokonaliť komunikáciu pod tlakom, naučiť sa zvažovať vlastné záujmy a zájmy iných, zlepšiť schopnosť spolupracovať pri riešení konfliktov.…
Cieľ kurzu: Zdokonaliť komunikáciu pod tlakom, naučiť sa zvažovať vlastné záujmy a zájmy iných, zlepšiť schopnosť spolupracovať pri riešení konfliktov.…
Cieľ kurzu: Kurz nadväzuje na QFD. V súlade s ISO 9000, VDA a QS 9000 získanie návodu na identifikáciu a elimináciu známych a možných chýb v systéme…
Cieľ kurzu: V súlade s VDA a QS 9000 určiť ciele zlepšovania procesov na základe analýz požiadaviek zákazníka a porovnanie s inými firmami…
Cieľ kurzu: Poskytnúť efektívnu štandardizovanú metodiku riešenia problémov Global 8D (8 disciplín) zavedenú v oblasti dodávateľov automobilového…
Cieľ kurzu: V súlade s ISO 9000, VDA a QS9000 praktické používanie nástrojov identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v…
Cieľ kurzu: Uvedomiť si, čo od vedúceho očakávajú obchodní zástupcovia, zdokonaliť sa vo vedení porady obchodného tímu, zdokonaliť sa v stanovovaní…
Cieľ kurzu: Porozumenie a schopnosť zavádzať do praxe metódu 5s. Praktické uplatnenie princípov a nástrojov 5s v organizácii, precvičenie aplikácie 5s…
Cieľ kurzu: Praktický návod na využitie štatistických metód plánovania experimentov v súlade s ISO 9000 a smernicami VDA a QS 9000. Zostaviť postup…
Cieľ kurzu: Osvojiť si metódy a pochopiť prínos aplikovania princípov a metód ITIL / IT Service Managementu formou počítačovej business hry „Polestar…
Cieľ kurzu: Naučiť účastníkov zaujať potenciálneho zákazníka, aby bol ochotný komunikovať počas celého telefonického rozhovoru. Naučiť účastníkov…


Kontaktovať firmu - FBE Bratislava, s.r.o.

Váš e-mail:
Vaša otázka:
Z dôvodu kontroly proti spamu odpovedzte, prosím, na túto otázku koľko je deväť a sedem ? Súčet zapíšte číslicami.
*Objednávka kurzu či žiadosť o viac informácií je zaslaná priamo dodávateľovi vzdelávania. Ceny kurzov bez zliav na EduCity sú rovnaké ako u dodávateľov. Uplatnenie zliav pri LAST MINUTE a Akciových kurzoch iba pri objednaní cez EduCity.