Firemná ponuka TÜV SÜD Czech s.r.o.

 • TOP
 • Adresa

 • Novodvorská 994, Praha 4

 • Kontakty

 • Tel.: +420 800 746 746
 • Fax: +420 239 046 816
 • E-mail: akademie@tuv-sud.cz
 • Web:
 • Kontaktná osoba: Bc. Dana Bruncková, dana.brunckova@tuv-sud.cz
 • IČO: 63987121
 • DIČ: CZ63987121
 • Č. účtu: 6493860267/0100, Komerční banka, a.s.

Výpis kurzov na mieru EduCity

Manažérske kurzy

Jedná se kompletní kurz pro pracovníky na manažerských postech, Zastřešuje: leadership, komunikační dovednosti, účinná argumentace, řešení…
  ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti vý-   robců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky   ISO…
Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto- dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí- cích…
Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto- dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí- cích…
Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto- dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí- cích…
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém …
Norma ISO 9001 řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a…
Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma- nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech …
  Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
  ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti vý-   robců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky   ISO…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
FMEA - Failure Mode and Effect Analysis do češtiny překládáno jako analý- za možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna de-  finovaná…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Manažerské dovednosti Řízení projektů představuje proces plánování, koordinování a řízení úloh a zdrojů pro dosažení definovaného cíle, obvykle za daný…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou řadu dovedností, které mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat ve správný…
Manažerské dovednosti Schopnost týmové spolupráce se objevuje mezi nejčastěji uváděnými po- žadavky v pracovních inzerátech a také týmový duch v různých…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
REACH V oblasti chemického průmyslu a chemických látek obecně vstoupilo 1. června 2007 v platnost nařízení REACH. REACH (registrace, evaluace a…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Budování, provoz, údržba a kontrola dětských hřišť mají jasný legislativní rámec v podobě Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. o stanovených výrobcích k…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém …

Výpis kurzov na mieru EduCity

Počítačové a IT kurzy

Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna de-  finovaná…
Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna de- finovaná…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Komunikačné a prezentačné schopnosti

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Umění prezentace patří dnes již mezi základní dovednosti, které musí ovlá- dat každý, od studenta až po generálního ředitele. Je to nezbytná součást …
Norma ISO 9001 řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a…
Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma- nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech …
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou řadu dovedností, které mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat ve správný…
Manažerské dovednosti Schopnost týmové spolupráce se objevuje mezi nejčastěji uváděnými po- žadavky v pracovních inzerátech a také týmový duch v různých…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Obchodné schopnosti

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Standard IRIS představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční prů- mysl. Podnětem pro vytvoření tohoto standardu bylo zavedení obdobných systémů…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Personalistika a osobnostný rozvoj

Proces, ve kterém manažer přes přímou diskuzi, přes cílené, otevřené dotazy a řízené a kontrolované aktivity pomáhá spolupracovníkovi lépe řešit…
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu…
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém …
  Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
FMEA - Failure Mode and Effect Analysis do češtiny překládáno jako analý- za možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou řadu dovedností, které mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat ve správný…
Manažerské dovednosti Schopnost týmové spolupráce se objevuje mezi nejčastěji uváděnými po- žadavky v pracovních inzerátech a také týmový duch v různých…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
REACH V oblasti chemického průmyslu a chemických látek obecně vstoupilo 1. června 2007 v platnost nařízení REACH. REACH (registrace, evaluace a…
Metoda Assessment-Center je postup pro zhodnocení potenciálu, při kterém několik školených pozorovatelů pozoruje a hodnotí v simulovaných situacích…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Účtovnícke a daňové kurzy

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Systémy riadenia a ISO

Norma ISO 9001 řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Technické kurzy

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu…
Jedná se o komplexní školení pro pracovníky v bezpečnostní sféře soukromého i veřejného sektoru. Kurz se skládá z rozsáhlého cvičení první pomoci…
POUŽITÁ METODA WORKSHOPU: Týmová práce managementu společnosti a zkušeného výkonného manažera a školitele na řešení problémů a využití…
POUŽITÁ METODA WORKSHOPU: Týmová práce managementu společnosti a zkušeného výkonného manažera a školitele na řešení problému firmy.…
Kurz je koncipován jako ucelená příprava na činnost projektanta se schopností zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Outdoor a indoor

Jedná se o program cíleného a promyšleného budování a rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu. Efektivní tým znamená…


Kontaktovať firmu - TÜV SÜD Czech s.r.o.

Váš e-mail:
Vaša otázka:
Z dôvodu kontroly proti spamu odpovedzte, prosím, na túto otázku koľko je deväť a desať ? Súčet zapíšte číslicami.
*Objednávka kurzu či žiadosť o viac informácií je zaslaná priamo dodávateľovi vzdelávania. Ceny kurzov bez zliav na EduCity sú rovnaké ako u dodávateľov. Uplatnenie zliav pri LAST MINUTE a Akciových kurzoch iba pri objednaní cez EduCity.