Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 2.0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na mieru

  • ID akcie:
    596137

Popis kurzu na mieru Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 2.0

Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 2.0
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 22.9.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť niektorého z programovacích jazykov .NET v rozsahu potrebnom na pochopenie preberaných príkladov - Visual C#, Visual Basic a pod. Vítaná je aj znalosť základov práce s databázami, nie je však podmienkou účasti na kurze.

Kurz je určený pre pokročilých programátorov, ktorí už poznajú niektorý jazyk na platforme .NET a chcú sa podrobnejšie oboznámiť s progresívnymi technológiami integrovanými v balíku .NET Framework.

.NET Framework obsahuje základné prvky novej architektúry aplikácií pre MS Windows a Web - Common Language Runtime, Class Library, WinForms, WebForms, ADO .NET a pod.
V úvode kurzu sa účastníci zoznámia s filozofiou a štruktúrou platformy .NET Framework a v potrebnom rozsahu aj s integrovaným vývojovým prostredím Visual Studio .NET. Podrobnejšie sa preberá najmä tvorba formulárov na báze WinForms a práca s dátami pomocou ADO.NET - hierarchia objektov, ich vlastnosti, metódy a udalosti. Použitie prebraných technológií sa prakticky precvičí pri samostatnej práci na príklade ucelenej databázovej aplikácie pre MS SQL Server 2000 (MSDE).

Záver kurzu je venovaný ukážkam ďalších možností platformy .NET, ktoré sa podrobnejšie preberajú na osobitných kurzoch:
• Crystal Reports v prostredí .NET
• ASP .NET
Na kurze je priestor aj na otázky účastníkov a vzájomnú výmenu skúseností.

Cena kurzu: 6300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
.NET Framework
• filozofia a základné koncepty
• porovnanie s architektúrou COM a možnosti spolupráce
• programovacie jazyky na platforme .NET a ich porovnanie
• Common Language Runtime - interný jazyk MSIL, spoločný systém dátových typov, správa pamäti a procesov, ...
• Class Library - základné knižnice, triedy a ich hierarchia (namespaces), WinForms, WebForms, ADO .NET, ...
• inštalácia a konfigurácia .NET Framework
• otázky bezpečnosti - identita kódov a komponent, kryptografické služby
• Assembly - preklad, distribúcia a inštalácia .NET aplikácií a komponent

Visual Studio - integrované vývojové prostredie
• pracovné prostredie, projekt, návrhové a editačné okná
• zostavenie jednoduchej aplikácie (Quick Tour) - projekt typu Windows Application, namespace, hlavný formulár s niekoľkými objektmi, vloženie programového kódu, preklad a ladenie programu

System namespace - vybrané prvky
• dátové typy, matematické a goniometrické funkcie, práca s reťazcami
• Globalization.CultureInfo - triedy DateTimeFormatInfo, NumberFormatInfo, ...

WinForms - formuláre pre Windows
• architektúra a hierarchia objektov - namespace System.Windows.Forms
• Form - vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
• aplikácie s rozhraním SDI / MDI
• vkladanie ovládacích prvkov na formulár, spracovanie udalostí, základy práce s dátami
• jednoduché objekty - Label, LinkLabel, TextBox, CheckBox, RadioButton, Button
• zložitejšie objekty - NumericUpDown, DomainUpDown, ComboBox, ListBox, CheckedListBox, ListView, TreeView
• dátum, čas a text - DateTimePicker, MonthCalendar, RichTextBox

2. DEŇ
WinForms - ovládacie prvky na formulároch a ich použitie
• tabuľka - DataGrid
• posuvníky - HScrollBar, VScrollBar, TrackBar, ProgressBar, Splitter
• obrázky - PictureBox, ImageList
• pomôcky - ToolTip, HelpProvider
• kontajnery - Panel, GroupBox, TabControl, TabPage
• ponuky - MainMenu, ContextMenu, MenuItem
• panel nástrojov - ToolBar
• stavové informácie - StatusBar, NotifyIcon
• ďalšie objekty - CrystalReportViewer, Timer, ...
• dialógové okná systému - OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog, ...

Tvorba vlastných tried a objektov, využitie dedičnosti
Použitie objektov ActiveX
ADO .NET - práca s dátami
• prehľad, funkčné možnosti, špecifiká práce s odpojenými dátami, porovnanie s klasickým ADO
• objektový model - namespace System.Data

Data Providers - objekty na prístup k dátam - vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
• Conection - pripojenie k dátovému zdroju, správa transakcií
• Command - príkazy na prácu s dátovým zdrojom (SQL), použitie parametrov, metódy ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, ExecuteReader
• DataReader - rýchle čítanie dát, vlastnosť FieldCount, metódy Read, Get*, IsDbNull
• DataAdapter - sprostredkovanie dát pre DataSet, vlastnosti SelectCommand, UpdateCommand, InsertCommand, DeleteCommand, metódy Fill, Update
• verzie objektov pre OLE DB, ODBC, SQL Server a Oracle
• použitie transakcií

3. DEŇ
DataSet - objekty na uchovanie a spracovanie dát v pamäti - vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
• DataTable - reprezentácia jednej tabuľky, vlastnosti PrimaryKey, Constraints, metódy AcceptChanges, RejectChanges, Select, zložky - DataColumn, DataRow
• DataView - pohľad na DataTable s možnosťou filtrácie, usporiadania, hľadania a editácie dát, vlastnosti RowFilter, Sort, metódy Find, AddNew, Delete
• DataRelation - väzby medzi tabuľkami

XML - univerzálny formát pre dátovú komunikáciu
• základy, programová podpora, použitie

Práca s dátami na formulároch
• pripojenie k dátovému zdroju pomocou prieskumníka Servera - databázy MS SQL Server, MS Access, MS Visual FoxPro
• výber dát z databázy, použitie príkazov SQL
• viazanie dát na ovládacie prvky
• objekty BindingContext, CurrencyManager
• možnosti spolupráce s klasickým ADO

Záverečný príklad
• ucelená databázová aplikácia na báze MS SQL Server (MSDE), ADO .NET a WinForms

Ukážky ďalších technológií
• Crystal Reports - tvorba tlačových výstupov
• webové aplikácie - ASP .NET a WebForms
• webové služby - zostavenie služby a jej volanie z aplikácií v prostredí Windows a Web
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace