Efektívne riadenie - akreditovaný kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akcie:
  kurz
 • Vedené v jazyku:
  česky
 • ID akcie:
  557910
 • Miesto konania

 • Región:
  Bratislava
 • Adresa:
  EVI n.o. Štúrova 3, 811 02 Bratislava
 • Termín

 • Od – do:

  Podľa záujmu účastníkov

 • Cena *

 • Cena:
  52601 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Efektívne riadenie - akreditovaný kurz

AKREDITOVANÝ PROGRAM MŠ SR

Účastník vzdelávacej aktivity má získať potrebné vedomosti a schopnosti pre výkon efektívnejšieho riadenia v oblasti štátneho aj súkromného sektora na Slovensku. Má poznať a kriticky analyzovať teórie manažmentu a spôsob ich uplatnenia v praxi, najmä v oblasti správania sa a štruktúry organizácie, v plánovaní a efektívnejšom využívaní zdrojov, v zavádzaní zmien a kvality pri aktívnom využívaní získaných manažérskych zručností.

Termín
Podľa záujmu účastníkov

Miesto konania
EVI n.o., Štúrova 3, Bratislava, alebo iné, vybrané hotelové zariadenia na Slovensku.

Cieľová skupina
Vrcholový, stredný a líniový manažment.

Profil absolventa
Účastníci počas kurzu budú absolvovať

* rozpoznávanie svojich potrieb, hodnôt a interpersonálneho štýlu, svojich rezerv v procese riadenia ľudí,
* spoznanie zákonitosti správania sa a chodu svojej organizácie,
* uvedomenie si procesov v pracovnej skupine a preverenie si schopnosti vodcu,
* porozumenie základom plánovania, finančného manažmentu, uvedomenie si požiadaviek klientov v meniacom sa prostredí,
* uvedomelejšie používanie marketingových nástrojov,
* pochopenie princípov manažmentu kvality a oboznámenie sa s prístupmi hodnotenia a zlepšovania výkonnosti na pracovisku,
* osvojenie si základných zručností v riadení pracovnej skupiny a tímu,
* preverenie si získaných nových vedomostí a skúseností z riadiacej praxe v manažérskych hrách a modelových situáciách.


Obsah


Úvod do manažmentu. Štruktúra a kultúra organizácie.

* Efektívnejšia väzba manažéra s prostredím a správaním sa organizácie.
* Prehľad o úspešných manažérskych prístupoch vo svete.
* Výhody a nevýhody jednotlivých typov organizačných štruktúr.
* Identifikovanie organizačnej kultúry a porovnanie s vlastnými potrebami a očakávaniami.
* Využívanie mocenských vplyvov, ktoré ponúka organizácia a jej zamestnanci.

Plánovanie a efektívne využívanie zdrojov.

* Používanie termínov, bazálnych úkonov a činností finančného manažmentu.
* Využívanie informácií pre efektívnejšie toky finančných zdrojov organizácie.
* Využitie vedomostí z finančného manažmentu v príprave strategických plánov organizácie a oddelení a pochopenie poslania a postupu strategického plánovania.
* Stanovenie vlastnej stratégie a konkretizácia cieľov.
* Filozofia a ciele marketingu vo víziách svojej organizácie.
* Marketingové techniky v praxi.
* Rezervy v procese vyjednávania.

Manažment zmien.

*
Príprava na zavádzanie zmien na pracovisku.
*
Identifikácia odporu ku zmenám a jeho prekonávanie.
*
Využitie svojich silných stránok vodcu a eliminovanie svojich slabších vlastností pri riadení.
*
Stratégie riešenia konfliktov medzi zamestnancami.
*
Taktiky vyjednávania a asertívne správanie.

Manažment kvality.

*
Bariéry efektívneho riadenia.
*
Koncepty manažmentu kvality vrátane TQM, CQI a TOE.
*
Procesy akreditácie a zavádzanie kvality vrátane ISO noriem v oblasti služieb na Slovensku.
*
Používanie vybraných nástrojov a metód manažmentu kvality, grafické znázorňovanie a interpretácia získaných výsledkov.
*
Motivácia podriadených prostredníctvom vybraných motivačných činiteľov.
*
Systém hodnotiacich pohovorov na oddeleniach, zvyšovanie výkonnosti a podpora inovácie u pracovníkov.
*
Zlepšovanie komunikácie.

Manažérske zručnosti.

*
Efektívne vedenie schôdze.
*
Zvládnutie práce pod časovým tlakom a koordinácia činností.
*
Vyjednávanie a prijímanie rozhodnutí v rámci tímu.
* Rozpoznanie základných rolí v tíme a uvedomenie si vlastného miesta v tíme.
*
Ústne a písomne prezentovanie svojich projektov a návrhov.


Lektori
Kvalifikovaní lektori z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je10 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
5 x 2,5 dňa

Formy a metódy
Participácia a interakcia frekventantov je podporovaná použitím prípadových štúdií, modelovými situáciami, manažérskymi hrami, sebapoznávaním, analýzami, tiež využívaním princípu akčného učenia – spoločným hľadaním riešení v zložitejších prípadoch z reálnej praxe.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace