Každý má mnoho možností, len niekto ich však využije

Rozhovor so Štefanom Medzihorským, riaditeľom a majiteľom Podnikateľského inštitútu PYRAMIDA, s.r.o.

28.1.2010 - PR článek

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský je od roku 1992 riaditeľom a majiteľom Podnikateľského inštitútu PYRAMIDA, s.r.o., ktorý vytvára a realizuje vzdelávacie programy a projekty pre firemné vzdelávanie a poskytuje široké služby v oblasti poradenstva, psychodiagnostiky, Assessment a Development Centier i individuálneho a skupinového koučingu. Narodil sa v roku 1946 v Bratislave. Od roku 1990 do roku 1992 bol riaditeľom Ústavu zvyšovania kvalifikácie manažérov pri ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Prahe. Je prezidentom Asociácie trénerov sociálne psychologického výcviku, absolventom výcviku argumentácie The Bronx Debate US Association a lektorských kurzov Know How Found. Ďalej je členom Českej asociácie koučov.

Je tiež autorom publikácie ASERTIVITA a odborných článkov v časopisoch HR forum, Moderní řízení, Ekonomix, Poradce podnikatele, Personál a ďalších. Ako expert na medziľudské vzťahy pôsobil v mnohých rozhlasových a televíznych programoch. Je erudovaným odborníkom, známym lektorom a dlhoročným externým spolupracovníkom vysokých škôl. Ako lektor, konzultant a tréner sa zameriava na manažérske vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov firiem. Medzi jeho osobné záujmy patrí architektúra, dramatické umenie, šport a cestovanie.

Podnikateľský inštitút PYRAMIDA sa zameriava na firemné vzdelávanie, predovšetkým rozvoj tzv. soft-skills. Ako je to so záujmom o rozvoj týchto zručností na Slovensku?

Slovensko je dnes ďalej než niektoré iné európske krajiny a to nielen rastom HDP. S tým súvisí aj to, že nutnosť rozvíjania „soft-skills" je v súčasnosti na Slovensku štandardnou súčasťou zvyšovania kompetencií manažérov, rovnako ako obchodníkov. Na Slovensku trénujeme pracovníkov stredne veľkých firiem ako aj veľkých a nadnárodných spoločností. Záujem a potreba sa sústreďuje do značnej miery na dnes už profesionálne zvládnutie seba aj druhých ľudí aj na osobné interpersonálne kompetencie. Zvlášť Time manažment, Emotional manažment a antistres, ovplyvňovanie, presviedčanie, prezentačné, rétorické, negociačné zručnosti a pri TOP manažmente na leadership.

 

Čo musí podľa vás spĺňať lektor a tréner soft-skills?

Tréner sám, vedľa stále potrebného vzdelania, nutne potrebuje i prax vo vedení skupín. Ďalej znalosti pedagogiky, didaktiky a psychológie. Psychológovia, ktorí u nás vedú tréningy solft-skills, sú v zásade licencovaní tréneri, absolventi rozsiahleho tréningu sociálne psychologického výcviku. Okrem toho pravidelne organizujeme interné semináre a tréningy pre svojich trénerov s účasťou renomovaných hosťov a externých trénerov. Toto všetko sú predpoklady pre úspešnú prácu trénera soft-skills. Tréneri s kratšou praxou najskôr dlhšiu dobu koučujeme. Tým sa dostávame k ďalšej veľmi účinnej forme odovzdávania soft-skills, ktorou je koučovanie. Jednak kolegov a najmä koučovanie klientov.

 

Aké vzdelávacie metódy považujete pri rozvoji soft-skills za najefektívnejšie?

V súčasnosti majú jednoznačne zelenú všetky aktívne a aktivizujúce metódy práce so skupinou i jednotlivci, pretože zodpovedajú spôsobu práce i učenia dospelých ľudí. Pre nácvik zručností najčastejšie uplatňujeme tréning v modelových situáciách so spätnou väzbou, ktoré obsahujú prvky zážitkovej pedagogiky a rešpektujú tak princípy efektívneho učenia dospelých. Súčasne posilňujú následnú ochotu opakovane skúšať použitie všetkých zručností a následne i schopnosť aplikovať nové kompetencie v praxi.

 

Realizujete tiež individuálne poradenstvo a koučing. Ako by ste zhrnuli zmysel a prínosy týchto aktivít pre klienta?

Koučovanie je jeden z efektívnych a moderných nástrojov dnešnej doby pre poskytovanie rýchlej a účinnej pomoci konkrétnym ľuďom. Individuálne poradenstvo a koučing je ďalšou oblasťou, v ktorej máme už skutočne bohaté skúsenosti. Pracujeme nielen s radom špičkových TOP manažérov, ale aj s pracovníkmi na strednej úrovni manažmentu a ďalšími odborníkmi.

Koučovanie je založené na spolupráci, dialógu medzi koučom a koučovaným. Úlohou kouča je napomáhať rozvoju potenciálu koučovaného vo všetkých smeroch a sprevádzať ho na ceste jeho myslením, kompetenciami a možnosťami. Koučing dnes považujeme za veľmi modernú a efektívnu metódu rozvoja, ktorá berie do úvahy originalitu každého jednotlivca. Ak chceme uvoľniť a rozšíriť možnosti a potenciál jednotlivých pracovníkov firiem, potom je dobrý kouč tým správnym riešením.

Koučing je spoločná cesta klienta a kouča, založená na partnerstve a spolupráci. Kouč podporuje klienta, aby sa naučil vidieť a vnímať realitu, aby staval na hodnotách a skúsenostiach, ktoré mu ukážu tú jeho cestu vpred. Pokiaľ si klient začne veriť, že veci dokáže a rozhodne sa vydať konkrétnou cestou, je rolou kouča posilňovať zodpovednosť klienta za výsledok jeho úsilia. Uplatňuje postupy, ktoré plne rešpektujú jedinca ako svojprávnu a samostatnú bytosť, ktorá má všetky zdroje, ktoré potrebuje a môže dosiahnuť mnoho cieľov, pokiaľ nájde ich dostatočný význam a zmysel.

 

Pre personalistov a ďalších manažérov ponúkate vedenie Assessment a Development Centier. Je pravda, že záujem o túto metódu výberu pracovníkov v posledných rokoch rýchlo stúpa i na Slovensku?

Áno, Assessment Centrá (AC) sú efektívnym spôsobom ako pre výber, tak pre optimalizáciu rozmiestňovania pracovníkov, stále viac i na Slovensku. Sú veľmi efektívnou pomôckou pri výbere tých najvhodnejších kandidátov na kľúčové pozície a tak ich firmy - naši klienti - tiež najčastejšie využívajú. Stále viac požiadaviek uspokojujeme i ďalšou formou tejto interaktívnej diagnostiky, ktorou sú Development Centrá (DC), slúžiace ďalšiemu rozvoju súčasných zamestnancov ako z úrovne TOP manažmentu, tak z ďalších vybraných skupín. Výsledky sú základom pre ďalšie kariérne plánovanie a pre systematické osvojovanie požadovaných kompetencií v definovaných úrovniach. AC a DC sú preto nezastupiteľné pri dlhodobej práci s ľudskými zdrojmi. Rovnako však pri výrazných firemných zmenách, fúziách, akvizíciách, zmenách majiteľov či koncepcie podnikania. Poznatky z nich uľahčujú reštrukturalizáciu a rýchlejšie vytváranie nových funkčných tímov.

 

A ako je to s programami zameranými na Outplacement? Aké firmy ho dopytujú?

Najčastejšie sú to veľké, v poslednej dobe hlavne nadnárodné organizácie, niekedy tiež štátne inštitúcie a firmy so štátnym podielom, ktoré takto riešia potrebu znižovania počtu zamestnancov. Tiež spoločnosti stredné, ktoré sa skutočne, nedeklaratívne a dlhodobo starajú o svojich zamestnancov a z organizačných, obchodných či iných dôvodov sú nútené časť z nich prepustiť. Programy zamerané na Outplacement sú dnes už overeným postupom, ktoré volia spoločnosti, ak majú ambície byť považované za dobrých zamestnávateľov. V týchto programoch pomáhame ohrozeným zamestnancom uvedomiť si svoje prednosti a silné stránky a zároveň zvládnuť zručnosti a spôsoby, ako nájsť nové sebavedomie, také potrebné pri hľadaní nového zamestnania.

 

Predstavte nám svoje antistresové programy.

Stres je súčasťou života a práce každého z nás. Keď však presiahne určitú hranicu, stáva sa brzdou osobného rozvoja i firemnej efektívnosti. Preto už od počiatku je súčasťou našej činnosti vývoj a realizácie antistresových programov, ktoré sú zamerané na uvedomenie si podstaty a prejavov stresu a zároveň na metódy jeho zvládania. Poskytujeme tiež programy Emotional manažmentu a prevencie a riešenia syndrómu vyhorenia, ku ktorému dochádza pri bilančnej nerovnováhe.

Človek v rade profesií vydáva viac síl, energie, entuziazmu a ďalších vnútorných zdrojov, než prijíma. Podobne ako v iných záťažových situáciách aj tu je vedľa uvedomenia si situácie a diagnostiky najpodstatnejšia náprava, prehodnotenie a zmena návykov k obnoveniu zdrojov a psychickej aj telesnej rovnováhy. S tým pomáhame klientom ako v kurzoch, tak formou individuálneho poradenstva. Rozšírené sú tiež relaxačné programy, ktoré niekedy tvoria i súčasť komplexnejších vzdelávacích cyklov. Absolventi potom dokážu efektívnejšie odpočívať, regenerovať svoje sily behom 10-tich až 15-tich minút a zvládnuť na mieste aktuálny stres, vrátane trémy.

 

Na aké problémy najčastejšie narážate pri svojej práci?

Naša práca prebieha v každodennom kontakte s ľuďmi. Ľudia sú cieľom nášho snaženia, informačným kanálom, ktorým na nich pôsobíme a transformačnou silou je osobnosť. Práca s ľuďmi je náročná a zaujímavá zároveň. Zložité situácie, ktoré sa pri našej práci vyskytnú, sú však riešiteľné ľuďmi, s ľuďmi a prostredníctvom ľudí. Neradi používame slovo problém. Aj našich poslucháčov vedieme k tomu, aby v každej zložitej či neštandardnej situácii videli radšej príležitosť k zmene alebo výzvu k riešeniu.

 

Čo je teda pre vás najväčšou výzvou do najbližšej budúcnosti?

Naším špecifikom je, že sme výrazne psychologické pracovisko zamerané zvlášť na manažérsku a Top manažérsku problematiku. Sme schopní koncipovať a realizovať úspešné tréningy, workshopy, semináre a konferencie. Naším cieľom je však ísť ďalej. Postupne vytvárame systém - celú pyramídu osobného a profesného rastu pre dosahovanie vysokej úrovne kompetentných manažérov i predstaviteľov mnohých iných profesií, predovšetkým obchodných. Ďalšie prehlbovanie poskytovaných služieb plánujeme preto ako súčasť tohto konceptu systematického rastu manažérskych kompetencií, ktoré možno preniesť aj do ďalších pracovných pozícií.

 

Aké najbližšie akcie pripravujete pre klientov na Slovensku?

Na Slovensku organizujeme pravidelne tréningy i semináre pre mnoho spoločností. Teraz najbližšie na jeseň napr. pre spoločnosť Novartis v Bratislave a pre spoločnosť Protherm v Skalici ako tréningy, tak koučing pre TOP manažérov.

 


 

Doplňujúce otázky:

Obľúbená činnosť: štiepanie dreva (na chalupe) a čítanie (kdekoľvek)

Obľúbený autor, kniha: Tých je mnoho, napr. od Exupéryho Citadely, cez Sallingera, básne Jaroslava Seiferta, Ľubomíra Feldeka, rovnako ako diela klasických i moderných filozofov, až po knižky Roberta Fulghuma.

Obľúbený nápoj: dobré červené víno

Obľúbené miesto: Slovenský raj

Kam by ste sa chceli pozrieť: Už som navštívil mnoho miest na svete, ktoré som túžil vidieť. V dohľadnej dobe by som chcel prejsť Austráliu.

Vaše motto: Človek je pre mňa obdivuhodná bytosť s fantastickými možnosťami. Nie každý ich však uplatňuje. Často nevyužívame svoje schopnosti, nie to ešte aby sme ich maximalizovali. A preto zmyslom mojej práce je tomuto procesu rozvoja napomáhať. V mojich predstavách je človek hrdý, sebavedomý a sebarealizujúci sa a ľudsky šťastný. Cieľom pre mňa ako psychológa je spolu s kolegami pomáhať ľuďom na ceste sebarozvíjania a využívania všetkých schopností a možností, aj tých doposiaľ skrytých.

 

Tento rozhovor bol pripravený v spolupráci s firmou:Ďalšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom EduCity, prosíme, kontaktujte p. Bartičku info@educity.sk alebo na tel. (+420) 731 169 890

Vytlačiť rozhovor